teemaplaneeringu „Lohusuu valla maakasutus-, ehitus- ja projekteerimistingimused“

Lohusuu Vallavolikogu algatas 30.06.2015. a otsusega nr 20 teemaplaneeringu „Lohusuu valla maakasutus-, ehitus- ja projekteerimistingimused" eesmärgiga täpsustada ja täiendada Lohusuu valla territooriumil kehtivaid üldplaneeringuid.

Lohusuu Vallavolikogu otsus 30.06.2015 nr 20 teemaplaneeringu algatamise kohta asub SIIN

 

KIVASTIKU MAAÜKSUSE OSALINE DETAILPLANEERING

 

Lohusuu Vallavolikogu 29.08.2013. a otsusega nr 47 algatati Lohusuu vallas Vilusi külas 5,94 ha suurusel Kivastiku katastriüksusel (42002:001:0072) Kivastiku maaüksuse detailplaneering ja kinnitati selle lähteülesanne nr 1/2013.

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise eesmärk oli muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast ärimaaks ning rajada maaüksusele põllu- ja metsamajandustehnika müügisalong koos remonditöökoja ja parkimiskohtadega mootorsõidukitele.

Lohusuu Vallavolikogu 11.09.2014 a. otsusega nr 15 jäeti algatamata Kivastiku maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 11.09.2014.a. otsusega nr 16 nimetas Lohusuu Vallavolikogu Kivastiku maaüksuse detailplaneeringu ümber Kivastiku maaüksuse osaliseks detailplaneeringuks ja võttis planeeringu vastu.

Planeeringu kooskõlastused jt menetlusdokumendid:

Elektrilevi OÜ (23.09.2013)

Maanteeamet (22.01.201416.04.2014, 19.12.2014 )

Päästeamet (24.01.2014, 28.04.2014)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (29.04.201431.10.2014)

Põllumajandusamet (19.05.2014)

Keskkonnaamet (07.04.201412.06.2014, 15.07.2014)

Maa-amet (30.07.2014)

Täiendavate kooskõlastuste määramine: Ida-Viru Maavalitsus

OÜ RealEnviron keskkonnaekspert Jargo Jürgensi (tegevuslitsents KMH0114) koostatud Kivastiku kinnistu osalise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise eelhindamise aruanne

01.10-30.10.2014 toimunud avaliku väljapaneku käigus esitas detailplaneeringu kohta ettepanekuid Maanteeamet.  

 02.12.2014 toimus Lohusuu vallamajas Kivastiku maaüksuse osalise detailplaneeringu avalik arutelu ( protokollosalejate nimekiri ) mille tulemusena tehti detailplaneeringus parandused ja täiendused, mis planeeringu põhilahendusi ei muutnud ja täiendavaid kooskõlastusi ei nõudnud.

Ida Viru maavanem andis 19.01.2015 detailplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku planeering kehtestada.

Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering kehtestati Lohusuu Vallavolikogu 04.02.2015.a otsusega nr 4

asukohaskeem

üldplaneeringu muutmise ettepanek

 seletuskiri

põhijoonis

illustreeriv joonis

 

Pilliroo kinnistu detailplaneering

 

Detailplaneeringu avalikustamine

 Vastavalt planeerimisseaduse §18 lg1 p1, lg2 p2, lg5 p2, lg6 ja §19 lg1 teatame, et Lohusuu Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku ajavahemikus 23.04.2013-07.05.2013 Pilliroo katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneering on vastu võetud Lohusuu Vallavolikogu 01. veebruari 2013. a. otsusega nr 8. Detailplaneering on koostatud LOOB Projekt OÜ ja  Lohusuu Vallavalitsuse koostööna.

Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks ja Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritaval alal.Üldplaneeringuga on seatud planeeritaval alal Looduskaitseseaduse §38 järgselt üldine ehituskeeluvöönd 100m. Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada ehituskeeluvööndit 7,5-31,5 m võrra.

Pilliroo katastriüksuse detailplaneeringu lahendusena moodustatakse olemasolevast 0,85 ha suurusest Pilliroo katastriüksusest kaks omaette kinnistut suurusega 4135m² elamumaa sihtotstarbega katastriüksus-planeeritav sihtotstarve elamumaa 50% ning ärimaa 50% ja teine 4024m² suurusega  katastriüksus olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa- planeeritav sihtotstarve 50% elamumaa ja 50% ärimaa, milledele seada ehitusõigus, mis võimaldaks elamute ja ärilise otstarbega majutushoonete rajamist. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

 Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda Lohusuu Vallavalitsuses, Avinurme tee 49, Lohusuu alevik. Elektroonse variandiga on võimalik tutvuda Lohusuu valla kodulehel www.lohusuuvv.ee.

lk1; lk2 ; lk3 ; lk4 ; lk5 ; lk6 ; lk7 ; lk8 ;lk.9

Vallavolikogu otsus nr8 Pilliroo kinnistu detailplaneerinu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 01.02.2013

Vallavolikogu otsus nr.10 parandus Pilliroo kinnistu detailplaneeringu kohta 13.02.2013 nr.10

Situatsiooni skeem

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu kehtestamine

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneering

Lohusuu Vallavolikogu 29.01.2009.a otsusega nr 1 algatati Lohusuu alevikus (asendiplaanil näidatud maa-alal) Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringning kinnitati selle lähteülesanne nr 1/2009, mille kehtivuse tähtaega pikendati Lohusuu Vallavolikogu 19.07.2011.a otsusega nr 20.
Ajaleheteated: Põhjarannik 05.02.2009 (algatamine), Põhjarannik 07.10.2011 ja vallaleht oktoober 2011 (eskiislahenduse avalik arutelu)
Tehnilised tingimused: OÜ Jaotusvõrk
Kooskõlastused: Ida-Eesti Päästekeskus, OÜ Jaotusvõrk, Terviseameti Ida talitus, Maanteeamet, Keskkonnaamet, Maa-amet
Täiendavate kooskõlastuste määramine: Ida-Viru Maavalitsus
Planeeritava maa-ala suurus on 7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:

 planeeringulahenduse väljatöötamine Lohusuu aleviku puhkeala rajamiseks koos vajaliku hoonestuse, rajatiste, liikluskorralduse ja juurdepääsuteedega Avijõele ning Peipsi järvele, sh ehituskeeluvööndi vähendamine;

 Lohusuu aleviku reoveepuhasti rajamiseks sobiva maa-ala ning ehitustingimuste määramine;

 jätkuvalt riigi omandis olevale maale moodustatavate kruntide munitsipaalomandisse taotlemine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmiseks (taotletakse Avijõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist).

Detailplaneering sisaldab Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest selles taotletakse Avijõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.

13. oktoobriks 2011 välja kuulutatud Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus ja avalik arutelu jäi osalejate puudumusel ära (osalejate registreerimisleht, arutelu protokoll).

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu kooskõlastusjärgselt korrigeeritud lahendus: seletuskiri, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude plaan.

Planeerimisseaduse § 16 lõikest 8 tulenevalt on kõigil soovijatel võimalik planeeringu koostamise ajal esitada planeeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid, mis tuleb edastada kirjalikult Lohusuu Vallavalitsusele aadressil Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Ida-Virumaa 42001 või e-posti aadressil lohusuuvv@lohusuuvv.ee

 

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu kehtestamine  20 detsember 2012 nr 31

Detailplaneeringu eesmärgiks on :

  • planeeringulahenduse väljatöötamine Lohusuu aleviku puhkeala rajamiseks koos vajaliku hoonestuse, rajatiste liikluskorralduse ja juurdepääsudega Avijõele ning Peipsi järvele, sh ehituskeeluvööndi vähendamine ;
  • Lohusuu aleviku reoveepuhasti rajamiseks sobiva maa-ala ning ehitustingimuste määramine;

jätkuvalt riigi omandis olevale maale moodustatavate kruntide munitsipaalomandisse taotlemine

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll

Tuule katastriüksuse detailplaneering

22.02.16

Lohusuu Vallavolikogu 27.06.2007. a otsusega nr 14 algatati Separa külas asuva Tuule katastriüksuse detailplaneering ning kinnitati selle lähteülesanne nr 8/07, mille kehtivuse tähtaega pikendati Lohusuu Vallavolikogu 28.08.2008. a otsusega nr 21.

Ajaleheteated: Põhjarannik 18.07.2007 (algatamine), 28.07.2011 (avalik väljapanek), 24.09.2011 (avalik arutelu), 27.10.2011 (avaliku arutelu tulemused).

Tehnilised tingimused: OÜ Jaotusvõrk

Kooskõlastused: OÜ Jaotusvõrk, Tervisekaitseinspektsiooni Virumaa Tervisekaitsetalitus, Maanteeameti Ida Teedekeskus, Keskkonnaamet (26.02.2009, 03.08.2009, 02.10.2009, 19.01.2010, 14.03.2011, 20.06.2011, 05.04.2012)

Täiendavate kooskõlastuste määramine: Ida-Viru Maavalitsus

Tuule katastriüksuse detailplaneering on vastu võetud Lohusuu Vallavolikogu 25.03.2009. a otsusega nr 5.

Planeeritava Tuule katastriüksuse (24001:001:0330) pindala on 3,35 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on sobitada Avijõe looduslikult kaunisse maastikku üldkasutatav telkimisala ning jagada ülejäänud planeeringuala elamumaa kruntideks.

Planeeringuga nähakse ette 5 krunti: neli elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks sotsiaalmaa - üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt.

Tuule katastriüksuse detailplaneering sisaldab Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest selles taotletakse Avijõe kalda ehituskeeluvööndi ja Tammessaare maaparandussüsteemi eesvoolu ehituskeeluvööndi vähendamist.

Keskkonnaamet on 14.03.2011 ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustunud.

11.08.2011-25.08.2011. a toimus Lohusuu Vallavalitsuses Tuule katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek, mille käigus laekus Lohusuu Vallavalitsusse kokku 8 kirjalikku vastuväidet ja 2 ettepanekut. Neist kolme vastuväite ja ühe ettepanekuga Lohusuu Vallavalitsus ei nõustunud ning ühe vastuväitega nõustuti osaliselt, vt ettepanekute ja vastuväidete koondtabel. Kõigile ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele vastati kirjalikult.

Tuule katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu toimus Lohusuu vallamajas 10. oktoobril 2011 kell 14.00 Lohusuu vallamajas: osalejate registreerimisleht, arutelu protokoll.

Detailplaneeringu avalikul arutelul olnud versioon: seletuskiri, põhijoonis.

Kote katastriüksuste detailplaneering

18.09.14

Lohusuu Vallavolikogu 30.06.2009. a otsusega nr 11 algatati Tammispää külas asuvatel Kote katastriüksustel (42002:002:0047 ja 42002:002:0048) Kote katastriüksuste detailplaneering ning kinnitati selle lähteülesanne, mille kehtivuse tähtaega pikendati Lohusuu Vallavolikogu 21.12.2010. a otsusega nr 22.

Ajaleheteated: Põhjarannik 01.08.2009 (algatamine), Põhjarannik 13.06.2012 ja vallaleht juuni 2012 (avalik väljapanek), Põhjarannik 28.09.2012 (kehtestamise teade)

Tehnilised tingimused: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (177254), Ida Regionaalne Maanteeamet (04.06.2010, 13.07.2010)

Kooskõlastused ja seisukohad: Keskkonnaamet (15.03.2012), Päästeamet (27.04.2012), Maanteeamet (07.05.2012) , Maanteeameti Ida regioon (29.03.2011), Maa-amet (08.05.2012)

Kote katastriüksuste detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kote katastriüksuste jagamine elamumaa kruntideks koos kruntide ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude asukoha määramisega.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev keskkonnamõju on hinnatud Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamisel läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus.

01.11.2010. a toimus Lohusuu vallamajas detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu.

Kote katastriüksuste detailplaneering on vastu võetud Lohusuu Vallavolikogu 07.06.2012. a otsusega nr 10.

Avalikule väljapanekule suunatud planeeringulahendus: seletuskiri, põhijoonis

Lohusuu vallamajas 26.06.-10.07.2012 toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul olnud lahenduse kohaselt oli Kote katastriüksusele tunnusega 42002:002:0047 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ tehnilistest tingimustest lähtuvalt kavandatud tootmismaa sihtotstarbega krunt, mis planeeringu koostaja eksimuse tõttu asus ligikaudu 1,3 meetri kaugusel Õnne katastriüksusel (42002:002:0232) paiknevast elektripostist, mille külge oli kavas paigaldada mastalajaam.

Asunud seisukohale, et maaüksusel ei ole siiski otstarbekas moodustada eraldi tootmismaa krunti alajaama tarbeks, kui alajaam ise jääb sellest krundist väljapoole, pidas Lohusuu Vallavalitsus ilmnenud vea parandamiseks kirjavahetust asjast puudutatud osapooltega: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ ja Õnne katastriüksuse (42002:002:0232) omanikega.

Osapoolte seisukohtadest lähtuvalt otsustas Lohusuu Vallavalitsus Kote katastriüksuste detailplaneeringu avalikul väljapanekul olnud lahendust korrigeerida ning kavandatud tootmismaa krundi detailplaneeringu põhijoonisel likvideerida. Planeerija tegi vajalikud muudatused planeeringu põhijoonisel ja seletuskirjas.

Kote katastriüksuste detailplaneering on kehtestatud Lohusuu Vallavolikogu 24.09.2012. a otsusega nr 17.

Kehtestatud detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis