Lohusuu vallas kehtivad korrad ja eeskirjad

Riigiteataja

Riigiteatajas olevad hetkel kehtivad terviktekstid (Lohusuu)  

Maamaksumäärad 2015

Lohusuu valla põhimäärus 04.12.2014 nr.14

Lohusuu vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord

Koerte ja kasside pidamise eeskiri 03.06.2003 nr.11

Ehitusmäärus 16.06.2003 nr.12

Lohusuu vallavara kasutamise kord

Lohusuu valla sotsiaaltoetuste määramise kord on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu    26.03.2014 määrusega nr 8 Sotsiaaltoetuste määramise korraga saab tutvuda SIIN

Lohusuu valla sotsiaaltoetuste suurused aastaks 2015 on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 01.03.2015  määrusega nr 1. Sotsiaaltoetuste suurustega on võimalik tutvuda SIIN

Võlgnevusest kinnipidamine. Toetuse saajal, kellel on võlgnevused Lohusuu Vallavalitsuse või allasutuste ees, võib vallavalitsus need kuni 100% ulatuses kinni pidada toetuse saajalt.

 

Sotsiaaltoetuste blanketid

lisa nr 1 Täiendava sotsiaaltoetuse taotlemise blankett

lisa nr 2 sünnitoetuse taotlemise blankett

lisa nr 3 matusetoetuse taotlemise blankett

lisa nr 4 Puudega lapse toetuse taotlemise blankett

lisa nr 5 Puudega täiskasvanu toetuse taotlemise blankett

lisa nr 6 Puudega täiskasvanu kõrvalabivajaduse hindamisleht sotsiaaltoetuse määramiseks

Lohusuu Vallavalitsuse üldhooldekodusse suunamise kord

Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Lohusuu Kooli lasteaiarühmas

Lohusuu Kooli põhimäärus

Lohusuu valla jäätmehoolduseeskiri on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 25.10.2004.a määrusega nr 37.

Lohusuu valla kalmistute heakorra ja kasutamise eeskiri