ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

Projekt „Water Management  Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18)

Projekti kogumaksumus on 1,87 miljonit eurot, mis ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, Mustvee Linnavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus ning Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti eesmärgid

Partner 1, AS Emajõe Veevärk:

  • Tartu valla, Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti koostamine;
  • GIS süsteemi juurutamine vee-ettevõttes;
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Palamuse alevikus.

Partner 2, Mustvee Linnavalitsus:

  • Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimine;
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine.

Partner 3, Lohusuu Vallavalitsus:

  • Vilusi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd.

Partner 4, Kasepää Vallavalitsus:

  • Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimine
  • Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tellimine ja projekteerimine.

Partner 5, Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal

  • Pihkva reoveepuhasti rekonstrueerimine.

 Projekti tutvustus: http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/Portfolio_013_FIN.pdf

VASTUTAMATUSESÄTE

"Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Lohusuu Vallavalitsus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana."

juuni -juuli 2013 uudiskiri

Pressiteade Kükita veepuhastusjaama rekonstrueerimistööd 14.09.2014

Pressiteade Mustvee reoveepuhastuse rekonstreerimistööd 14.09.2014

Projekti lõpuseminar Mustvees september 2014

EST-LAT-RUS projekti lõpetamisega seotud pressiteated asuvad siin ja siin