Korrakaitse,päästeteenistus, politsei teated ja info, kaitseliit ja naiskodukaitse

Lohusuu valla piirkonnapolitseinik on Margus Murdsalu, telefon  33 72 144, Lohusuu valla territoorium kuulub Iisaku jaoskonna alla.

Aadress:

Jõhvi-Iisaku konstaablijaoskond, Iisaku alevik, Vilkuri 1, 41101 Ida Virumaa

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

Kliendiinfo telefon 612 3000 ( esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)

PPA Pressiesindajate kontaktid leiate siit.

 

 

 

ÄRA MINE MÕTLEMATULT METSA

KEVADKUUD ON HEAKORRASTAMISEKS PARIMAD!

POLITSEI SOOVITAB TSIKLIMEESTEL MITTE SÕITA ÜLE OMA VÕIMETE

Kulu põletamine on eestis aastaringselt keelatud

Möödunud (2014) aasta õiguskorra ülevaade Lohusuu vallas

Politsei hoiatab, et liikvel on petised

Korrakaitseseadus

MTÜ Lohusuu vabatahtlik päästeüksus

 

 

Kaitseliit ja Naiskodukaitse

KAITSELIIT

KAITSELIIT on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.


KAITSELIIT on 1918. aasta 11. novembril riigikaitseorganisatsioonina loodud Kaitseliidu õigusjärglane. Kaitseliit on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliit on erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning nende esindajate poliitiline tegevus Kaitseliidus on keelatud.

KAITSELIIDU ÜLESANNE on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

KAITSELIIDU TEGEVUST sätestavad Kaitseliidu seadus ja Kaitseliidu kodukord, millega sätestatakse Kaitseliidu täpsem ülesehitus, juhtimine ja sisemine korraldus, struktuuriüksuste juhtorganise ja liikmesusega seonduv ning Kaitseliidu tegevliikme suhted kaitseväe määrustikega, käitumisreeglid ja sisemise asjaajamise kord. Kaitseliidu kodukorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

KAITSELIITU kuulub üle 14 500 liikme Koos Kaitseliidu eriorganisatsioonide Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegev üle 23 000 vabatahtliku.

Kaitseliitu astumiseks vajalik info on siin

NAISKODUKAITSJA – kes ta on, mis ta teeb !

NAISKODUKAITSE peamised väärtused.

Eneseareng–Naiskodukaitse on organisatsioon, mis tõstab läbi eneseteostusvõimaluste, üksteiselt õppimise ja koolituste naiste sotsiaalset toimetulekuvõimet. Omandatud teadmised ja oskused on rakendatavad nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt.

Pärimuse hoidmine – Naiskodukaitse hoiab au sees organisatsiooni traditsioone ja rahvuslikke tavasid ning jäädvustab ja väärtustab organisatsiooni ajalugu.

Turvalisus – Naiskodukaitse aitab oma tegevuse ja hoiakutega kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele. Iga Naiskodukaitse liige suudab hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi aidata.

Vastutus – Naiskodukaitse koondab liikmeid, kes tunnetavad oma vastutust  isamaa ja ühiskonna ees ning on vajadusel valmis kiiresti reageerima täitmaks vabatahtlikult oma riigikaitselisi kohustusi.

Organiseerumine naistena – Naiskodukaitse ühendab eri põlvkondadest ja erineva sotsiaalse taustaga tegusaid naisi, andes neile kõigile võimaluse mitmekülgseks ning kasulikuks ühiskondlikuks tegevuseks.

Iga naiskodukaitsja läbib enne erialakoolitusi üldise baasväljaõppe, mis annab talle baasteadmised organisatsioonist, esmaabist, välitoitlustamisest ning sõdurioskustest. Kursuse läbinu saab valida omale siis meelepäraseima valdkonna, kus ta juba rohkem saab selles valdkonnas aktiivsemalt osaleda.

Naiskodukaitse jaguneb regionaalselt 15 ringkonnaks, mis omakorda jagunevad jaoskondadeks. Ringkondi ja jaoskondi juhivad viieliikmelised juhatused, mis koosnevad vabatahtlikest naiskodukaitsjatest. Iga juhatuse eesotsas on esinaine – vastavalt siis ringkonna või jaoskonna esinaine ning tema aseesinaine.

Ringkondades ja jaoskondades toimuvad erinevad õppused, koolitused, motivatsiooniüritused, retked, matkad ja veel palju muud. Nendes osalemine on väga hariv, loovusttõstav ja lihtsalt nauditav peale igapäevast argitööd ja muresid. Neil üritustel saame omavahel paremini tuttavateks, õpime üksteiselt. Samuti oleme üritustele kutsunud ka uusi liikmeid, kes saaksid NKK tegevustega tutvuda ja meie organisatsioonist rohkem teada.

Naiskodukaitse on naisorganisatsioon, kus leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele – kõik liikmed läbivad baasväljaõppe, valivad vastavalt erialale lisakursuseid, saavad teha sporti ja osaleda militaarses tegevuses, võtta osa erinevatest üritustest, kohtumistest. Liikmena saad anda oma panuse riigikaitse arendamisesse, ühiskonna paremaks muutmisele, enda teadmiste täiendamisele ja teiste aitamisele.

Iive Rohtla
5285055, 53629266
iiverohtla@gmail.com

 

SIIL 2015 ehk iga okas loeb Avinurme naiskonna osalemisest loe SIIT